Ubytovací podmínky

Přečtěte si prosím

Všeobecné obchodní podmínky pro objednatele pronájmu apartmánů
Haus unter Gerlitzen

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o krátkodobém pronájmu pronajímatele, kterým je Vladimír Hynek, Haus unter Gerlitzen, Rosenweg 20, AT 9551 Bodensdorf, Rakouská republika a upravují obecná práva a povinnosti mezi nájemcem a pronajímatelem. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí těmito VOP, příslušnou smlouvou o krátkodobém pronájmu, uzavřenou mezi Pronajímatelem a nájemcem, je-li služba zprostředkována prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.), pak také všeobecnými podmínkami příslušného zprostředkovatele (dále jen „VOPZ“), které mají před VOP přednost a v otázkách výslovně neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Individuální ujednání obsažená ve smlouvě o krátkodobém pronájmu mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

1. Smluvní vztah, rezervace

Smlouvu o krátkodobém pronájmu prostoru/apartmánu (dále jen „Smlouva“) uzavírá s Pronajímatelem zájemce o krátkodobý nájem (dále jen „Nájemce“), který si učinil řádnou objednávku (rezervaci) buď prostřednictvím internetových stránek Pronajímatele  https://ferienwohnung-bodensdorf.at, prostřednictvím zprostředkovatelů provozujících internetové platformy (Booking.com B.V. Airbnb apod.) (dále jen „Zprostředkovatel“ či „Zprostředkovatelé“), anebo e-mailem, a/nebo telefonicky.

Smlouvou se Pronajímatel se zavazuje přenechat prostor/apartmán Nájemci k dočasnému užívání po sjednanou dobu za sjednaných podmínek a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit cenu za pronájem.

 

Závazná rezervace a Smlouva vzniká k okamžiku:

 • zaslání potvrzení řádné objednávky Nájemce ze strany Pronajímatele, případně Zprostředkovatele na e-mailovou adresu která byla zadána do objednávky-rezervace, anebo jinak prokazatelně sdělena Pronajímateli v případě, že nebyla objednávka učiněna prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře,
 • zaplacením zálohy nebo celkové ceny za pronájem.

Nájem vzniká a trvá po dobu uvedenou v závazné rezervaci. Předmět krátkodobého nájmu, doba jeho trvání, cena za pronájem, doplňkové služby s pronájmem spojené a další podmínky jsou specifikovány v nezávazné nabídce Pronajímatele (pro účely Smlouvy aktuální v den učinění objednávky), zveřejněné na jeho webových stránkách (případně na internetovém portálu příslušného Zprostředkovatele), v závazné rezervaci prostor/apartmánů k nájmu a v těchto VOP.

Vyplněním polí v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky, pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) Nájemce potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem souhlasí s nimi

Předané osobní údaje Nájemce uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije Pronajímatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2. Cena za pronájem, platební podmínky

Cena za pronájem představuje paušální částku zahrnující úplatu za užívání, poplatky za služby (dodávka studené a teplé vody, tepla, elektrické energie) a služby poskytované společně s nájmem .

Od všech hostů starších 16 let je vybírán pobytový poplatek (tzv. Kurtax), ta činí 2,70 € na osobu a den. Jako kompenzaci za tento poplatek všichni hosté obdrží zdarma speciální zážitkovou kartu tzv. Erlebnis Card. Ta je opravňuje se zúčastnit zdarma organizovaných akcí v okolí.

Závěrečný úklid celého apartmánu není zahrnut v ceně za ubytování a stojí 60 € (1500 Kč). Tuto částku je třeba uhradit předem s platbou rezervace

Nájemce po vytvoření rezervace hradí zálohu ve výši 30 % z celkové ceny nájmu. Nájemce je povinen zálohovou platbu řádně uhradit, tzn. ve výši a v termínu splatnosti uvedeném na dokladu. Pokud není záloha nájemcem uhrazena včas, rezervace se automaticky ruší. Doplatek do plné výše nájmu musí být uhrazen nejpozději do 30 dní před zahájením pobytu.

Při použití platby online pomocí platební brány Barion je nutné uhradit celou cenu předem.

V případě individuální dohody je možné uhradit cenu pronájmu na místě po příjezdu ještě před zahájením pobytu.

V případě zprostředkování Smlouvy prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.) může být úhrada ceny za pronájem a objednané doplňkové služby v plné výši požadována předem za podmínek stanovených VOZP, např. bezprostředně po provedení rezervace ze strany Nájemce. Pronajímatel také akceptuje garanci zaplacení ceny za pronájem spolu s objednanými doplňkovými službami prostřednictvím virtuální platební karty.

V takovém případě, že to objednávkový systém umožní, je možné provést objednávku opakovaného pobytu s tím, že platební systém umožní provést paušální rezervační poplatek a vygeneruje slevu pro konkrétní rezervaci. Tento platební model je umožněn pouze při platbě kartou a pronajímatel si vyhrazuje kdykoli všechny složky platby upravit a/nebo zcela tento objednávkový model ukončit.

Tyto platební podmínky platí, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

3. Zánik účinků Smlouvy, storno-poplatek

Smlouva pozbývá následujícím dnem svých účinků, pokud Nájemce neuhradil v termínu platby dle bodu 2. těchto VOP zálohu nebo celkovou cenu za pronájem a objednané doplňkové služby.

Od Smlouvy je oprávněna odstoupit každá ze smluvních stran,

 • pokud strana druhá podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy a dále v případě, kdy
 • nastane na její straně závažná překážka, jejíž vznik je mimo její přiměřenou kontrolu, jejímuž vzniku nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého rozumně požadovaného úsilí, která brání zcela nebo částečně dotčené straně v čerpání či poskytnutí plnění podle Smlouvy (např. opatření orgánů upravujících zákaz vycestování, uzavření provozoven či zákaz poskytování služeb, nařízení karantény či omezení pohybu osob jak v místě poskytnutí služby, tak pobytu Nájemce apod.).

Překážku je dotčená smluvní strana povinna specifikovat a její vznik prokázat.

Vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby je oprávněn Nájemce bez uvedení důvodu v době před vznikem nájmu. Pronajímatel pak v případě, kdy po vzniku nájmu Nájemce a osoby v jeho doprovodu i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP, či provozních řádů Pronajímatele nebo právních předpisů, včetně porušování dobrých mravů. Výpověď i odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Účinky Smlouvy zanikají dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

Pronajímatel má vůči Nájemci nárok na storno poplatek za podmínek uvedených níže v případě, kdy v době před vznikem nájmu Smlouvu vypoví Nájemce, a nebo od Smlouvy odstoupí Pronajímatel.

Storno poplatek se počítá z celkové výše ceny za pronájem. Výše storno poplatku:

 • více jak 30 dnů před dnem vzniku nájmu 0%
 • a méně než 30 dnů před dnem vzniku nájmu 100%

U Smluv uzavíraných prostřednictvím Zprostředkovatelů se podmínky a výše storno poplatku řídí podmínkami příslušného Zprostředkovatele uvedenými na jeho internetových stránkách.

 

V případě, kdy Nájemce nevyčerpá sjednanou dobu nájmu bez zavinění Pronajímatele, anebo se Nájemce nedostaví ve sjednaný den vzniku nájmu k převzetí, nevzniká Nájemci nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního bydlení ani služby ve vztahu k Pronajímateli a Pronajímatel má nárok na uhrazení 100 % celkové sjednané ceny za pronájem.

Současně účinky Smlouvy zanikají dnem, kdy Nájemce předá (odevzdá) prostor Pronajímateli nebo marným uplynutím sjednaného dne, ve kterém měl Nájemce prostor převzít do nájmu.

Nejde-li o případy uvedené v předchozím odst., po zániku účinků Smlouvy je Pronajímatel povinen Nájemci vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení storno poplatku, vznikl-li mu na něj nárok, ceny za plnění již vyčerpaná Nájemcem, a to do 14 dnů ode dne zániku účinků Smlouvy. V případě, že přijaté plnění od Nájemce nepostačuje k úhradě storno-poplatku nebo jím vyčerpaných plnění podle Smlouvy, je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu po zánicích účinků Smlouvy poukázat dlužnou částku na bankovní účet Pronajímatele.

V případě zániku účinků Smlouvy výpovědí, odstoupením či v předčasného ukončení je Nájemce povinen prostory vyklidit a předat bez zbytečného odkladu Pronajímateli. Pro další postup Pronajímatele platí přiměřeně ustanovení článku 5. VOP.

Výše v tomto článku 3. uvedená ustanovení platí i po zániku účinků Smlouvy, stejně jako práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku Smlouvy.

 

4. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Základními právy a povinnosti Pronajímatele jsou především:

 • předat Nájemci prostory ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání a v tomto stavu jej udržovat po celou dobu nájmu a zajistit Nájemci nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním,
 • zajistit bez zbytečného odkladu údržbu, odstranění poškození nebo jiných vad, včetně běžné údržby a drobných oprav,
 • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách a řádnou dodávku médií a služeb v rámci nájmu;
 • právo požadovat zpřístupnění za účasti Nájemce nebo jeho zástupce za účelem kontroly v případě důvodného podezření, zda Nájemce užívá prostory řádným způsobem a/nebo provedení oprav či údržby či v případě havárie a za účelem výkonu služeb spojených s nájmem.

 

Právy a povinnostmi Nájemce jsou především:

 • právo na nerušený nájem a řádné poskytování služeb dle Smlouvy, případně sjednaných doplňkových služeb,
 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP,
 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se osob užívajících,
 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit objednávku (rezervaci) k nájmu, případné formuláře nutné k poskytnutí nájmu a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci osob, které mají prostory užívat a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů,
 • povinnost po dobu nájmu prostory řádně užívat, a to výhradně ke smluvenému účelu nájmu, dodržovat pořádek, čistotu, bezpečnostní a jiné předpisy spojené s užíváním, zejména dodržovat zásady protipožární prevence,
 • povinnost chovat se tak, aby Pronajímateli na jeho zařízení a vybavení nevznikla škoda,
 • povinnost poskytnout přiměřenou náhradu újmy, které vznikly v době nájmu osobami užívajícími prostory, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude hotel vyřazen z provozu. Závady a poškození, které vznikly během nájmu je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli, stejně jako závady a poškození věcí, které zjistil při převzetí.  V opačném případě budou škody účtovány na vrub Nájemce,
 • povinnost nahlásit bezodkladně Pronajímateli potřebu veškerých oprav (včetně drobných oprav) a umožnit mu vstup do hotelu pro tyto účely,
 • Nájemce nesmí provádět v/na apartmánu či související části objektu, jeho zařízení a vybavení žádné změny, úpravy nebo stavební úpravy bez předchozího souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti má Pronajímatel právo bezodkladné provést odstranění změn nebo úprav na náklady Nájemce,
 • povinnost uhradit Pronajímateli celkovou cenu za pronájem a objednané či následně během doby nájmu doobjednané doplňkové služby v souladu s platebními podmínkami uvedenými v závazné rezervaci a v souladu s těmito VOP, stejně jako storno poplatek v případech uvedených v těchto VOP;
 • povinnost osob užívajících hotel chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali služby poskytované Pronajímatelem v hotelu jiným jeho klientům,
 • Nájemci odpovídají za dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP, provozních řádů Pronajímatele a právních předpisů,
 • povinnost při skončení nájmu z jakéhokoli důvodu, případně nedočerpáním doby nájmu, vyklizený prostor předat Pronajímateli.

 

5. Ostatní

Převzetí prostor Nájemcem probíhá v předem domluveném čase, není-li s Pronajímatelem dohodnuto jinak. Ubytování je možné od 16.00 hodin.

Předání prostor Pronajímateli v den ukončení pronájmu provede Nájemce v dohodnutém čase, nejpozději však do 10.00 hodin. Prostory jsou odevzdány (předán) Pronajímateli, obdrží-li Pronajímatel od Nájemce klíče a nebrání-li Pronajímateli jinak nic v jeho přístupu a užívání.

Opustil-li Nájemce prostory takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, mají se prostory odevzdané ihned. Pokud Nájemce v termínu prostory nevyklidí, je Pronajímatel oprávněn prostory vyklidit na náklady Nájemce a věci po deseti dnech zpeněžit, pokud si je Nájemce nevyzvedl ani v přiměřené době po výzvě Pronajímatele.

Pro odpovědnost za věci Nájemcem vnesené se sjednává režim odpovědnosti vztahující se ke smlouvě o ubytování. V této souvislosti se doporučuje, aby Nájemci šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali. Nájemce je povinen případnou škodu na věcech odložených nebo vnesených uplatnit ihned po jejím zjištění, nejpozději při skončení nájmu při odhlášení. V případě vzniku újmy Nájemce na jeho zdraví (úraz, poranění apod.), která by mohla mít původ v provozní činnosti Pronajímatele, oznámí Nájemce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu na telefonním čísle Pronajímatele +420778736647 a/nebo +436642762669.

V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na spotřebiče určené k osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, atd.), na výpočetní techniku (notebook) a na nabíječky výpočetní techniky (notebook, fotoaparát).

Domácí zvířata nejsou povolena.

Nezletilé osoby mladší je vhodné mít z bezpečnostních důvodů pod dozorem dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za nezletilou osobu a případné škody, kterou způsobí.

V průběhu pobytu je nutné dodržovat domovní řád. Zejména se to týká dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00 a poledního klidu v době od 13:00 do 15:00.

Osoby užívající prostory musí při odchodu z apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky, uzavřít okna a dveře, vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout světla.

Zakázáno je nechávat nabíječky a jiné elektrické přístroje v zapnutých zásuvkách.

V apartmánu je zakázáno zapalovat jakýkoliv oheň (svíčky, aromalampy apod.).V apartmánu je přísně zakázáno kouření. Kouření v těchto prostorách je pokutováno částkou 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

Před odjezdem z Apartmánu (Gerlitzen) prosím vypněte hlavní přívod vody. Hlavní přívod vody je umístěn u toalety.

 

6. Reklamace

Nájemce je oprávněn reklamovat u Pronajímatele kvalitu poskytnutého nájmu a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v závazné rezervaci. Pronajímatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či nájemci poskytnout slevu. Reklamaci je Nájemce povinen uplatnit u Pronajímatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP tvoří obsah a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu Pronajímatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách Pronajímatele a bez dalšího zaslána nájemci, se kterým probíhá proces uzavírání Smlouvy. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění Nájemci. V případě nesouhlasu Nájemce se zveřejněnou změnou VOP, je nájemce povinen tento nesouhlas Pronajímateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.

Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy, dobrými mravy a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 21. března 2024 a neprošly jazykovou korekturou.

Pojištění storna zájezdu. Jednoduše online, od €11